Privacy Policy

Privacyverklaring

B&B Guesthouse PPP behandelt de gegevens die via haar website worden meegedeeld of verzameld met grote zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring wil Guesthouse PPP de bezoekers informeren over de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens

Voor sommige diensten op de websites van Guesthouse PPP (vragen stellen, aanvraag offerte, reservatie, ….) worden persoonsgegevens ingezameld. Persoonsgegevens bevatten informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. Guesthouse PPP verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Guesthouse PPP verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat het doel van de inzameling dient te realiseren. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan personen buiten Guesthouse PPP in de gevallen voorzien in de wet. Als de bezoeker van de website bepaalde onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, behoudt Guesthouse PPP zich het recht om de vraag of het verzoek van de bezoeker niet af te handelen.
Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen heeft, ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan dit recht uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, per post te versturen naar Guesthouse PPP, Poel 9 te 9000 Gent (België). Een verzoek kan ook via e-mail worden verstuurd naar info@ppp-gent.be.

 

Bezoekersinformatie

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Guesthouse PPP raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten : de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met de persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Guesthouse PPP.